O Firmie

P R O G R A M

Dzia?alno?? gospodarcz? Firma Remes Aparatura Pomiarowa prowadzi w formie Biura Techniczno-Handlowe od 1989 roku. Podstawowa dzia?alno?? obejmuje: Dostawy, Doradztwo, Kalibracje, Atestacje, Ekspertyzy i Serwis w zakresie:

- Przyrz?dy Kontrolno-Pomiarowe
- Automatyka Przemys?owa
- Aparatura Naukowa i Laboratoryjna
- Specjalne Narz?dzia i Materia?y
- Kalibracja Przyrz?dów i Narz?dzi Pomiarowych
- Us?ugi Rzeczoznawstwa i Ekspertyz
- Naprawy sprz?tu pomiarowego oraz aparatury naukowej i laboratoryjnej

Misj? naszej firmy jest rozwi?zywanie problemów w zakresie pomiarów i rejestracji wielko?ci fizycznych. Specjalno?ci? nasz? s? przeno?ne przyrz?dy do pomiaru parametrów ?rodowiskowych w zastosowaniach:

Pomiary – Inspekcja – Serwis

Oferta ta jest ci?gle poszerzana i rozwijana zgodnie z potrzebami rynku i rozwojem technologii pomiarowych.

Dla sta?ych klientów proponujemy umow? o wspó?pracy w zakresie Zaopatrzenia Technicznego. Dzi?ki czemu zyskujecie Państwo na:

- fachowym doradztwie przy doborze sprz?tu pomiarowego
- pomocy przy rozwi?zywaniu problemów technicznych
- szybkim dost?pie do szerokiego wyboru ofert i producentów
- krótkim terminie dostaw, w tym w ci?gu 24 godzin
- odpowiedzialno?ci za jako?? dostaw oraz na rzetelnym serwisie
- dobrej cenie, dzi?ki upustom przy sta?ej wspó?pracy
- profesjonalnej obs?udze kontraktów importowych
- wyd?u?onych terminach p?atno?ci

Nasz? ofert? opieramy na wieloletnim do?wiadczeniu in?ynierskim oraz sprawdzonych kontaktach handlowych i serwisowych. Dzi?ki temu te? mo?emy zagwarantowa? Państwu poprawne technicznie i ekonomicznie rozwi?zanie postawionych problemów pomiarowych.

Ofert? nasz? kierujemy do S?u?b Utrzymania Ruchu, Dzia?ów Kontroli Jako?ci, Dozoru Technicznego, BHP oraz Logistyki.

Jeste?my do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dob?, – sprawd?, zadzwoń, wy?lij e-mail !

Remes Aparatura Pomiarowa

Gdańsk, 2013-09

W A R U N K I?? H A N D L O W E

Strony Umowy
Niniejsze Warunki Handlowe maj? zastosowanie pomi?dzy firm? Remes Aparatura Pomiarowa, zwan? dalej Sprzedawc?, a Podmiotem zamawiaj?cym (kupuj?cym).

Zakres Oferty
Podstawowy zakres oferty obejmuje szeroko rozumian? aparatur? pomiarow?. Oferta dotyczy wy??cznie dostaw na zamówienie do celów zaopatrzeniowych, nie sprzedajemy towarów na rynek konsumencki.

Zapytanie Ofertowe
Zainteresowany Podmiot sk?ada zapytanie w formie listu e-mail, telefonicznie, faksem lub pisemnie okre?laj?c wymagania techniczne produktu lub us?ugi.

Sk?adanie Ofert
Odpowiadaj?c na zapytanie ofertowe, Sprzedawca doradza i negocjuje ofert? z podaniem danych technicznych oraz okre?la warunki dostawy, takie jak: cena, upust, termin, sposób dostawy i warunki p?atno?ci. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za poprawno?? danych technicznych zawartych w materia?ach Dostawcy lub Producenta.

Zamawianie
Dostaw? towarów lub us?ug realizujemy na podstawie zamówienia, które mo?e by? w formie e-mail, faksu, pisma, wiadomo?ci SMS. Przy sta?ej wspó?pracy akceptujemy zamówienia równie? w formie telefonicznej. W przypadku dostaw nietypowych i o wi?kszej warto?ci wymagamy na zamówieniu akceptacji przez osob? odpowiedzialn? za finanse Kupuj?cego. W zamówieniu nale?y powo?a? si? na nasz? ofert? lub cennik. Na ?yczenie zamawiaj?cego potwierdzamy zawarcie umowy sprzeda?y przez wystawienie pisemnego potwierdzenia warunków dostawy.

Ceny
Warto?? towaru podawana jest na bazie magazynu Sprzedawcy w Gdańsku w cenie netto PLN lub w walucie transakcji. Ceny w ofertach ogólnych i cennikach nie s? wi???ce do momentu ich pisemnego potwierdzenia. Ceny towarów z importu dostarczane na zamówienie, które zosta?y podane w walucie transakcji s? przeliczane w dniu wystawienia faktury po kursie sprzeda?y dewiz Kredyt Bank SA. Do dalszej odsprzeda?y stosuje si? odpowiednie upusty cenowe zale?ne od wielko?ci zamówienia. Ceny zawarte w ofertach ogólnych mog? ulec zmianie bez uprzedzenia i podania przyczyn.

Terminy
Termin dostawy, liczony w tygodniach lub dniach, podawany jest w warunkach dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za opó?nienia w realizacji zamówienia spowodowane przyczynami niezale?nymi od niego.

Odbiór, Wysy?ka i Ubezpieczenie
Do odbioru towaru z siedziby firmy p?atnego przelewem wymagamy pisemnego zamówienia lub upowa?nienia. Ma?e przesy?ki o wadze do 20 kg dostarczane s? spedycj? kuriersk? na ryzyko Zamawiaj?cego. Przesy?ki kurierskie o warto?ci netto wi?kszej jak równowa?ne 300 Euro s? ubezpieczane przez Sprzedawc? obligatoryjnie. Kupuj?cy mo?e okre?li? w zamówieniu sposób dostawy i rodzaj przewo?nika. Wszystkie op?aty przewozowe, koszty wysy?ki, ubezpieczenia itp. ponosi Kupuj?cy, chyba ?e umówiono si? inaczej.

P?atno?ci
Kupuj?cy zobowi?zany jest do zap?aty faktury VAT zgodnie z warunkami oferty-zamówienia. Termin p?atno?ci liczony jest od dnia wydania-otrzymania towaru do dnia otrzymania zap?aty (potwierdzenia na wyci?gu bankowym). Towar pozostaje w?asno?ci? Sprzedawcy do dnia dokonania zap?aty. Przy dostawach na zamówienie z importu zastrzegamy sobie prawo do pobrania przedp?aty – zaliczki na podstawie faktury proforma. W przypadku Klientów, co do których nie jeste?my pewni terminowej zap?aty lub warto?ci do 100 Euro wysy?amy towar za pobraniem. Reklamacja towaru lub us?ugi nie wstrzymuje terminu zap?aty.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do egzekucji odsetek ustawowych za zw?ok? w zap?acie.

Warunki Techniczne, ?wiadectwa Jako?ci, Atesty, Certyfikaty, Deklaracje
Warunki techniczno-eksploatacyjne sprzedawanych urz?dzeń okre?lone s? w karcie katalogowej wyrobu lub w instrukcji obs?ugi (DTR). ?wiadectwa kalibracji i atesty wystawiane s? na zlecenie i koszt Zamawiaj?cego. Kopie Certyfikatów ISO oraz Deklaracja Zgodno?ci wydawane s? bezp?atnie.

Gwarancja, R?kojmia, Odpowiedzialno??
Sprzedawca na sprzedane urz?dzenia i us?ugi udziela Kupuj?cemu gwarancji na ogólnych zasadach na okres 12 miesi?cy od daty wystawienia faktury VAT, chyba, ?e inaczej stanowi? szczegó?owe warunki gwarancji do??czonej do wyrobu. Sprzedawca wy??cza wszelk? odpowiedzialno?? odszkodowawcz? z tytu?u zakupionych urz?dzeń, a w szczególno?ci nie ponosi odpowiedzialno?ci w przypadku niew?a?ciwego u?ycia, instalacji i monta?u, zaniedbania, wypadku losowego lub dzia?ania osób trzecich. Jednocze?nie Sprzedawca wy??cza odpowiedzialno?? za wady z tytu?u r?kojmi. Dowodem gwarancji jest karta gwarancyjna producenta, a w przypadku jej nie wydania, na ogólnych zasadach, faktura VAT.

Reklamacje i Serwis
Szczegó?owe post?powanie reklamacyjne okre?la producent w warunkach gwarancji. Braki ilo?ciowe nale?y zg?osi? przy odbiorze przesy?ki, jednak nie pó?niej ni? dnia nast?pnego. Po tym terminie reklamacja mo?e nie by? uwzgl?dniona. W przypadku domniemania wady lub stwierdzenia reklamacji jako?ciowych, U?ytkownik zobowi?zany jest najpierw do dok?adnego zapoznania si? z instrukcj? obs?ugi, a nast?pnie dopiero powinien kontaktowa? si? z serwisem producenta w celu wyja?nienia przyczyn powsta?ych problemów.
Koszty monta?u, uruchomienia, konserwacji oraz czynno?ci wymienione w instrukcji obs?ugi, do których zobowi?zany jest u?ytkownik, nie s? obj?te serwisem gwarancyjnym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, u?ytkownik na w?asny koszt i ryzyko dostarcza w opakowaniu fabrycznym wraz z kart? gwarancyjn? reklamowane urz?dzenie do naprawy gwarancyjnej do siedziby Serwisu Producenta, a w przypadku braku karty gwarancyjnej do siedziby Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe
Powy?sze ogólne warunki dostaw na zamówienie stanowi? integraln? cz??? wszystkich ofert, umów i dokumentów sprzeda?y. Oferty nie maj? charakteru zobowi?zuj?cego a? do chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia. W sprawach spornych, nie daj?cych si? rozstrzygn?? na drodze polubownej, w?a?ciwy jest s?d cywilny dla siedziby Sprzedawcy.

Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09

ZASADY GWARANCJI US?UG

 1. Przedmiotem gwarancji s? us?ugi wykonane zgodnie z umow? lub kosztorysem.
 2. Na zakupione urz?dzenia udziela si? gwarancji na zasadach okre?lonych w kartach gwarancyjnych do??czonych do urz?dzeń. W takim przypadku naprawy gwarancyjne b?d? dokonywane na warunkach Producenta – Importera.
 3. W przypadku braku karty gwarancyjnej dowód gwarancji stanowi faktura Sprzedawcy wraz z do??czonymi warunkami technicznymi urz?dzenia.
 4. Na wykonane us?ugi oraz dostawy na zamówienie udziela si? 12 miesi?cznej gwarancji wraz z r?kojmi?. Czas niezb?dny na usuni?cie usterki nie powoduje przed?u?enia okresu gwarancyjnego.
 5. Okres gwarancji na dostarczone urz?dzenia biegnie od dnia monta?u, za? na wykonan? us?ug? od dnia podpisania Protoko?u Zdawczo – Odbiorczego.
 6. Urz?dzenia przed dostaw? podlegaj? szczegó?owej kontroli tak pod wzgl?dem kompletno?ci jak i poprawno?ci dzia?ania. Urz?dzenie jest niesprawne je?li nie spe?nia wymogów technicznych wymienionych w karcie wyrobu lub instrukcji obs?ugi.
 7. Dla zachowania gwarancji, wszelkie niezb?dnie zmiany wprowadzane przez Zleceniodawc?, a wynik?e w trakcie eksploatacji, wymagaj? powiadomienia i uzgodnienia z Sprzedawc? (Wykonawc?).
 8. Dostarczone oprogramowanie, a w tym opracowany algorytm pomiarowy, chroniony jest prawem autorskim.
 9. Wszelkie reklamacje nale?y zg?asza? niezw?ocznie telefonicznie Wykonawcy, a nast?pnie potwierdzi? je e-mailem lub FAX-em. Dla urz?dzeń posiadaj?cych karty gwarancyjne producenta nale?y w pierwszej kolejno?ci kontaktowa? si? z serwisem fabrycznym celem uzyskania informacji o sposobie post?powania, a nast?pnie z Wykonawc?.
 10. Urz?dzenia wymagaj?ce naprawy w serwisie Producenta nale?y dostarczy? w opakowaniu i z osprz?tem fabrycznym na koszt w?asny, chyba, ?e karta gwarancyjna stanowi inaczej.
 11. Gwarancja nie obejmuje nast?puj?cych przypadków:
  • niezgodnej z instrukcj? obs?ugi eksploatacji
  • skutków nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych obliguj?cych u?ytkownika
  • skutków wy?adowania atmosferycznego lub po?aru
  • zu?ycia elementów b?d?cych nast?pstwem normalnej eksploatacji wyrobu
  • samowolnego zerwania plomby gwarancyjnej
  • uszkodzenia wynik?ego z zak?óceń w sieci zasilaj?cej lub urz?dzenia wspó?pracuj?cego
  • zalanie urz?dzenia, d?ugotrwa?ego dzia?ania czynników korozyjnych, drgań, promieniowania, py?ów, itp.
  • dokonanych samodzielnie zmian konstrukcyjnych w urz?dzeniu
  • u?ycia niew?a?ciwych cz??ci zamiennych i materia?ów eksploatacyjnych
  • spowodowanych nie przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Postanowienia końcowe:
Sprzedawca (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody lub ograniczenia wynik?e z wadliwej pracy urz?dzenia.
Odpowiedzialno?? Sprzedawcy jest ograniczona do zobowi?zań gwarancyjnych Producentów i Podwykonawców.
W zakresie nie uregulowanym niniejsz? kart? gwarancyjn? maj? zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Remes Aparatura Pomiarowa
Gdańsk, 2013-09