C?C ??N V? TR?C THU?C

Tin t?cXem t?t c?

NCS Ph?m V?n D?ng b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n

01/06/2020

Ngày 30/05/2020, t?i H?c vi?n Ngo?i giao nghiên c?u sinh (NCS) Ph?m V?n D?ng ?? b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n chuyên ngành Quan h? qu?c t?, m? s? 9.31.02.06 v?i ?? tài: “Chính sách ??i ngo?i c?a C?ng hòa Pháp th?i k? sau Chi?n tranh L?nh”, d??i s? h??ng d?n khoa h?c c?a PGS.TS. Nguy?n Th? Qu? và GS.TS. Nguy?n Thái Yên H??ng. NCS ...

Tuy?n SinhXem t?t c?

Th?ng tin tiêu ?i?mXem t?t c?

CH??NG TR?NH LI?N K?T ??O T?O QU?C T?

17/06/2020

Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao & ??i h?c Victoria Wellington (New Zealand) Ch??ng trình Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và ??i h?c Victoria Wellington (New Zealand), ?ào t?o c? nh?n ca?c chuyên ngành: Quan h? Qu?c t?, Khoa h?c Chính tr?, Truy?n th?ng. Ngoa?i ra, tu?y thu??c va?o viê?c l??a cho?n ca?c m?n ho?c theo quy ?i?nh cu?a ?H Victoria Wellington sinh viên co?n co? thê? ????c c??p b?ng c? nh?n song ngành: Quan h? qu?c t? và Khoa h?c chính tr?, Quan h? qu?c t? và Truy?n th?ng, Khoa h?c ...

Thanh niên - sinh viênXem t?t c?