Flexspan

Nyheter och trender inom IKT och l?rande.

torsdag 25 juni 2020

Ers?ttning f?r l?rarnas insatser under v?ren? L?rarfacket lyfter fr?gan


Den digitala omst?llningen inom h?gre utbildning gick v?ldigt bra under sv?ra omst?ndigheter men det har kostat mycket tid och energi av alla l?rare och supportpersonal vid landets l?ros?ten. Fackf?reningen SULF (Sveriges universitetsl?rare och forskare) tar upp fr?gan om extra ers?ttning till l?rare som har jobbat mycket ?vertid under v?ren i en artikel i medlemstidningen Universitetsl?raren, Os?kert om universitetsl?rare kompenseras f?r extrajobb.

L?rare visar oftast en stor lojalitet mot sin institution och studenter och d?rf?r l?gger m?nga l?rare ner mycket fritid p? att l?sa akuta arbetsuppgifter, i synnerhet under de senaste m?naderna. Eftersom alla har arbetat hemifr?n har m?nga arbetat vidare trots sjukdom. Antonia Ribbing, S?dert?rns H?gskola, menar:
L?rare och forskare sjukskriver sig inte om de inte blir allvarligt sjuka, och n?r man jobbar p? distans s? spelar det ju ingen roll om man ?r f?rkyld. Men ibland g?r det f?r l?ngt och d? de blir l?ngtidssjukskrivna.
Problemet ?r hur arbetsgivarna ska l?sa eventuella krav p? ers?ttning. Krav p? ?vertid brukar l?sas lokalt och i m?nga fall individuellt s? det finns en risk f?r stora skillnader ?ven inom samma l?ros?te. M?nga institutioner har redan en anstr?ngd ekonomi s? det blir sv?rt med en r?ttvis ers?ttning.
En l?sning ?r att vi l?r oss att specificera och dokumentera arbetstiden mer noggrant fram?ver, enligt SULF:s f?rhandlingschef Robert Andersson:
Se till att uppdatera tj?nstg?rningsplanen s? att den st?mmer n?gorlunda med verkligheten. Se till att den ?r s? pass detaljerad att det g?r att s?ga om det blivit ?vertid. Dokumentera ocks? ett ?l?ggande att g?ra fler arbetsuppgifter. Och man m?ste st?lla fr?gan till sin chef: hur mycket extra tid f?r jag f?r det?
N?r det g?ller SULFs syn p? problemet forts?tter Robert Andersson:
Nu ?r det extra synligt att resurstilldelningssystemet kr?ver att vi varje ?r producerar b?ttre undervisning p? kortare tid. L?ros?tena b?r anv?nda sitt myndighetskapital eller g? med f?rlust f?r att visa regeringen att systemet m?ste ?ndras

tisdag 23 juni 2020

Varf?r vill man inte synas i videom?ten?

Photo by cottonbro from Pexels
M?nga l?rare blir oroliga n?r studenter/elever inte vill visa sig i bild under ett videom?te. En intressant bloggpost av Maha Bali, About That Webcam Obsession You’re Having…, f?rs?ker  skapa f?rst?else f?r dem "osynliga" studenterna. ?ven om det ?r naturligt att vilja se alla i klassen finns det flera anledningar varf?r en del inte vill visa sig: byghet, r?dsla f?r mobbning, en st?kig hemmilj?, d?lig bandbredd, obekv?m med att synas i en inspelning mm. Hon f?resl?r sedan flera praktiska strategier, bland annat:
  • Se till att alla kommer till tals via chatten, olika kollaborativa dokument osv.
  • St?ll flervalsfr?gor, kontrollfr?gor f?r att ta tempen i klassen; h?nger alla med?
  • Skapa mindre grupper och kanske de v?gar visa sig d?r.
  • L?t de svara endast med ljud
Vi kanske fokuserar f?r mycket p? det visuella i v?ra m?ten. Man kan vara engagerad ?ven utan bild och de som visar sig och nickar d? och d? ?r inte n?dv?ndigtvis mer aktiva ?n de osynliga.
Writing this, I see that I am interpreting engagement as contribution rather than head-nodding. I know. But honestly, it seems a lot to ask people to turn their cameras on so you can see them smile and nod their heads. And it seems we need to consider ways of allowing people to “be there” in alternative ways that they are comfortable with and that tell us they are really listening to us and responding in more explicit ways.

m?ndag 22 juni 2020

Resfria m?ten kan spara 40 miljoner - ny rapport

En ny rapport av CiscoResfria m?ten - varf?r och hur Sverige blir b?st i v?rlden, menar att en 30% ?kning p? resfria m?ten i Sverige kunde spara upp till 40 miljoner kronor. Rapporten, som sammanfattas i en artikel i tidskriften Voister, B?st p? resfria m?ten, beskriver hur v?rens krisl?ge har gett alla organisationer m?jligheter att testa m?ten och konferenser via digitala plattformar. Med denna erfarenhet i bagaget kan vi vidareutveckla konceptet och bli v?rldsledande inom omr?det. Vi ska sj?lvklart forts?tta att tr?ffas fysiskt men kan ?nd? spara v?ldigt mycket tid och pengar p? att m?tas smartare. Enligt Anders Johansson, chef f?r offentlig sektor p? Cisco:
V?r rapport visar att 58 procent av svenskarna anser att resfria m?ten under coronapandemin har funkat b?ttre ?n f?rv?ntat, bara 4 procent tycker att det varit s?mre. Och d? ?r det ?nd? en omst?llning som samh?llet har tvingats till. D?rf?r ser vi en enorm potential i att kunna skapa en positiv omst?llning p? sikt i landet.
Rapporten baseras p? intervjuer med 1000 nordiska chefer om sina res- och m?tesvanor. Sveriges utgifter f?r tj?nsteresor ?r bland de h?gsta i v?rlden och m?n reser dubbelt s? mycket som kvinnor. Det finns allts? flera sk?l f?r att se ?ver v?ra resvanor. Rapporten l?mnar flera rekommendationer f?r att vidareutveckla resfria m?ten i Sverige, bland annat genom styrdokument, investeringar och incitament, utveckling av ?ppna och s?kra system och satsningar p? kompetensutveckling.

I samband med rapporten arrangerade Cisco en paneldiskussion som visas nedan, med energi- och digitaliseringsminister Anders YgemanAnna Eriksson, generaldirekt?r f?r DIGGSara ?hrvall, CDO p? SEB, Caroline Henricson, McKinsey & CompanyAnders Johansson, Cisco, och Per Samuelsson, Sverigechef p? Cisco.

s?ndag 21 juni 2020

Citera b?ttre med Quotebacks

Quotebacks ?r ett enkelt verktyg som l?ter dig citera direkt fr?n en webbsida och b?dda in citatet p? din blogg eller annan webbsida. N?r du anv?nder Quotebacks f?r du ett snyggt f?nster som tydligt visar varifr?n citatet har kommit och h?nvisar direkt till originalet, som du ser h?r:

The web is still a very young medium, and it has been influenced more than anything else by print media design. There is so much more that can be done with text on a screen than is being done today. Citations, drawing, chat, speech-to-text. There are opportunities everywhere, and the bar is low! If we are serious about unlocking the value of knowledge we should consider how to improve every part of the knowledge production stack, and that includes reading. As Laurel Schwulst says: “Imaginative functionality is important, even if it’s only a trace of what was, as it’s still a sketch for a more ideal world.”

Quotebacks kan laddas ner som en app f?r Chrome och en version f?r Firefox ?r p? g?ng. Dessutom skapar du ett bibliotek i Quotebacks som visar alla citat du har anv?nt.

torsdag 18 juni 2020

SULF s?tter fokus p? akademiskt l?rarskap

SULF (Sveriges universitetsl?rare och forskare) vill st?rka undervisning och akademiskt l?rarskap inom h?gre utbildning och publicerar d?rf?r en skrift som lyfter fram f?ruts?ttningar f?r en kvalitetsh?jning. Satsningen presenteras i en nyhet fr?n SULF, Akademiskt l?rarskap - s? m?ter vi de nya utmaningarna. I skriften utvecklas begreppet akademiskt l?rarskap, en svensk motsvarighet till engelskans scholarship of teaching and learning.
Med den h?r skriften vill SULF bidra till en fortsatt utveckling av den h?gskolepedagogiska diskussionen. Vi har bett Sveriges tv? professorer inom det h?gskolepedagogiska omr?det, Klara Bolander Laksov och Max Scheja, att skriva texten som vi hoppas ska komma till anv?ndning p? l?ros?tena.
L?ros?ten m?ste f? b?ttre f?ruts?ttningar att satsa p? pedagogisk utveckling och f?rb?ttra villkoren f?r sina l?rare. Bland annat ska alla l?rare f? kontinuerlig pedagogisk utveckling, kriterier f?r pedagogisk meritering och m?tesplatser f?r erfarenhetsutbyte. I nedanst?ende film ser du en kort diskussion mellan skriftens f?rfattare.

Ladda ner skriften Akademisk l?rarskap som pdf-fil.

onsdag 17 juni 2020

Digital l?rarutbildningskonferens

Inom ramen f?r UK?s p?g?ende projekt l?rarutbildning arrangeras en digital konferens 19-20 oktober. Konferensen, som best?r av tv? halvdagssessioner, har teman L?rarf?rs?rjning och Kvalitet i l?rarutbildning.
UK? redovisar resultat fr?n analyser och utv?rderingar samt ber?ttar om vilka regler som styr l?rarutbildning. Vid konferensen presenterar UK? ?ven en samlad analys av l?rarutbildningsomr?det. Deltagarna f?r i samband med det l?mna synpunkter p? eventuella kunskapsluckor d?r UK? kan bidra med ny kunskap. Representanter fr?n andra myndigheter, n?tverk av l?ros?ten involverade i olika satsningar inom l?rarutbildning kommer ocks? att bidra till inneh?llet tillsammans med studentrepresentanter.
Anm?lningsl?nk och program kommer att finnas tillg?ngliga p? UK?:s webbplats fr?n den 1 september.

m?ndag 15 juni 2020

Rita snygga diagram och fl?desscheman

Det finns m?nga verktyg som hj?lper dig skapa fl?desscheman, n?tverksdiagram, processer och organisationsplaner. H?r kommer tv? bra f?rslag: Lucidchart och Creately. B?gge verktyg inneh?ller m?ngder med mallar och symboler och du kan ta fram dina diagram sj?lv eller tillsammans med kollegor. Du kan komma ig?ng med en gratisversion men vill du f? tillg?ng till alla finesser f?r du sj?lvklart betala f?r en licens.

H?r ser du introduktionsfilmer som f?rklarar de vanligaste funktionerna.torsdag 11 juni 2020

Ny unders?kning om elevers erfarenheter av distansundervisning

Photo by Andrew Neel on Unsplash
Pressmeddelande fr?n ifous:

L?ngtan efter kompisar men ocks? l?ttnad ?ver att slippa den sociala pressen – det ?r n?gra av de upplevelser som gymnasieelever ber?ttar om efter flera veckors distansundervisning. I en enk?tunders?kning som Ifous l?tit g?ra finns flera svar som visar p? en komplex bild av gymnasieelevernas upplevelser.

Nu publiceras resultaten fr?n en enk?tunders?kning som genomf?rts inom ramen f?r Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitala l?rmilj?er. 2 306 elever i gymnasieskolor i hela landet har svarat p? fr?gor om hur de upplever situationen med distansundervisning i j?mf?relse med den ordinarie undervisningen i skolan. Unders?kningen har fokuserat p? hur v?l eleverna tycker att de kan koncentrera sig p? undervisningen, sociala aspekter, fysiskt och psykiskt v?lm?ende och hur de upplever de praktiska omst?ndigheterna.

Svaren varierar. M?nga saknar l?rares st?d och fasta rutiner medan andra tycker att det ?r sk?nt att slippa restid och den stress det inneb?r att passa tider. N?gra f?redrar att studera p? distans men saknar ?nd? skolan och kontakten med kompisarna. Tydligt ?r att de sociala aspekterna har stor betydelse f?r elevernas upplevelser.

Resultaten kommer att utg?ra ett viktigt underlag f?r det fortsatta arbetet i FoU-programmet som syftar till att utveckla den forskningsbaserade kunskapen om fj?rr- och distansundervisning.

– Vi kommer att forts?tta unders?ka vad som fungerar i b?de n?r- och distansundervisning, s?ger Anna ?kerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och process- och projektledare p? Ifous, som ?r den som har genomf?rt enk?tunders?kningen. Hon menar att det ?r viktigt att dra l?rdom av b?de elevers och l?rares erfarenheter som ett led i att h?ja kvaliteten p? all undervisning.

Ladda ner rapporten som pdf-fil:
Delrapporten: Gymnasieelevers uppfattningar av n?r- och distansundervisning med fokus p? undervisningsklimat finns att l?sa h?r.

onsdag 10 juni 2020

Stort intresse f?r h?gskolestudier -UK?s ?rsrapport 2020

UK? (Universitetskanslers?mbetet) har publicerat sin ?rsrapport och presenterade inneh?llet via en webbs?ndning 9 juni (se inspelningen nedan). Intresset f?r h?gre utbildning forts?tter att v?xa, framf?r allt bland kvinnor som nu utg?r 60% av alla studenter.
Universitetskanslers?mbetets ?rsrapport ger en ?verblick ?ver h?gskolesektorns aktuella l?ge och l?ngsiktiga utveckling. Rapporten bygger p? en stor m?ngd statistiskt material som l?pande samlas in och sammanst?lls i ?rsrapporten. Materialet finns ocks? i v?r statistikdatabas samt i rapporter och analyser som publiceras l?pande under ?ret. I anslutning till varje kapitel finns h?r p? webben figur- och tabellunderlag.
Rapporten inneh?ller statistik och kommentarer om f?ljande omr?den:
  • Utbildning p? grundniv? och avancerad niv?.
  • Internationell studentmobilitet p? grundniv? och avancerad niv?.
  • Utbildning p? forskarniv?.
  • Utbildning och arbetsmarknad.
  • H?gskolans personal.
  • H?gskolans ekonomi och finansiering.
  • H?gskolans forskning
Rapporten ocks? beskriver och kommenterar olika utvecklingstendenser, bland annat:
  • Intresset f?r h?gskolestudier ?r fortsatt h?gt
  • Antalet distansstudenter ?kar kraftigt
  • Allt fler ?ldre i h?gskolan
  • God arbetsmarknad f?r personer med examen fr?n h?gskolan
  • Forskarutbildningen inte alltid l?nsam f?r individen
  • Personalen vid landets l?ros?ten ?kar
  • Kostnaderna f?r h?gskolans verksamhet ?kar och int?kterna minskar
  • Den sociala snedrekryteringen till h?gskolan forts?tter
Ladda ner ?rsrapporten som pdf-fil.

H?r ser du UK?s webbs?ndning med en ?vergripande presentation av ?rsrapporten samt fr?gor och svar.

Digitala m?ten med VR

Virtuell verklighet (Virtual reality, VR) anv?nds allt oftare f?r att ge nya dimensioner till digitala m?ten. H?r kan man skapa virtuella 3D-milj?er f?r m?ten, undervisning och konferenser/utst?llningar d?r deltagarna representeras av avatarer. I en s?dan milj? kan du umg?s, mingla och samarbeta ungef?r som man g?r fysiskt.

En intressant plattform f?r detta heter ENGAGE (se introduktionsfilmen nedan).
It empowers educators and companies to host meetings, presentations, classes and events with people across the world. Using the platform, virtual reality training and experiences can be created in minutes. The tools are very easy to use and require no technical expertise. You can choose to host your virtual reality sessions live, or record and save them for others to experience later.Ytterligare en sp?nnande l?sning heter Spatial som integrerar ?ven verktyg f?r kollaboration och avatarer som bygger p? deltagarnas egna foton. H?r kan du skaka hand, rita bilder och ta fram dokument med dina fingrar. Du kan ocks? dela det du skriver p? din mobil eller dator.Visst p?minner dessa l?sningar om virtuella v?rldar som Second Life som m?nga av oss testade f?r cirka 12 ?r sedan. Second Life lever kvar och erbjuder en rik virtuell milj? men nya plattformar som Spatial och ENGAGE ger en 3D upplevelse och du kan styra milj?n med dina h?nder.


tisdag 9 juni 2020

Den digitala omst?llningen - internationell rapport

Photo by Bruno Cervera from Pexels
En ny artikel i Asian Journal of Distance Education, A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis, rapporterar om hur 31 l?nder, bl a Sverige, har hanterat ?verg?ngen till distansutbildning under covid-19 krisen. En viktig utg?ngspunkt f?r alla diskussioner om krishanteringen ?r skillnaden mellan de n?dl?sningar som universitet och skolor har tvingats inf?ra (emergency remote education) och v?lplanerad och kvalitetss?krad distansutbildning.
Distance education, for instance, is a planned activity and its implementation is grounded in theoretical and practical knowledge which is specific to the field and its nature. On the other hand, emergency remote education is about surviving in a time of crisis with all resources available, including offline and/or online.
 Det finns f?rst?s stora skillnader mellan l?nderna men artikeln visar m?nga gemensamma n?mnare.
  • Organisationer med l?ng erfarenhet av distansutbildning med erfarna l?rare och bra support klarade sig b?st i omst?llningen.
  • Studenter med bra studieteknik, tillg?ng till bra utrustning och en hemmilj? som erbjuder goda studief?rh?llanden klarade sig bra. 
  • Krisen har avsl?jat avg?rande klyftor mellan olika studentgrupper i termer av hemmilj?, support, tillg?ng till internet och utrustning, studieteknik mm.
  • Tillg?ng till support och gemenskap har varit avg?rande.
  • ?verg?ng fr?n summativ till formativ bed?mning.
  • ?kat intresse f?r att dela med sig av l?rresurser och st?rre ?ppenhet.
Rapporten inneh?ller rapporter fr?n 31 l?nder p? 2-3 sidor per land.

m?ndag 8 juni 2020

Stockholms universitet unders?ker v?rens distansl?sningar


Stockholms universitet inleder nu en omfattande unders?kning om hur studenter och l?rare har upplevt den digitala v?ren med all undervisning p? distans, enligt en nyhet, Enk?t unders?ker v?rens distansundervisning. Unders?kningen ing?r i ett svenskt-amerikanskt projekt, CALIE, med m?let att st?rka universitetens m?jligheter att strategiskt m?ta nya samh?llsutmaningar.
Stockholms universitet genomf?r nu en enk?tunders?kning f?r att ta reda p? hur studenter och l?rare upplevde att delta i undervisningen respektive undervisa p? distans under v?ren. Eftersom det finns en risk att en del av undervisningen kommer att ske online ?ven i h?st vill universitetet utveckla och anpassa undervisningen s? att den p? b?sta s?tt st?djer studenters l?rande. Enk?tsvaren kommer d?rf?r att vara mycket betydelsefulla i universitetets fortsatta planering och utveckling av undervisningen.
Enk?ten kommer att skickas ut till samtliga institutioner och sedan f?rmedlas till studenter och l?rare. Resultaten kommer att kunna presenteras tidigt i h?st.

l?rdag 6 juni 2020

Digitala l?rresurser - ny guide f?r l?rare


Digitala l?romedel, l?rresurser, l?rverktyg, appar, l?rspel och quizz. Utbudet av olika appar, digitala l?romedel och tj?nster v?xer, samtidigt som n?tet ?r fullt av fria resurser som l?rare anv?nder. Nu lanserar edtechbranschen ett st?d, Att v?lja och v?rdera digitala l?rresurser, f?r l?rare f?r att kunna v?lja och v?rdera digitala l?rresurser p? ett kvalitativt och tryggt s?tt.

F?r att kunna v?lja digitala l?rresurser f?r att uppn? syftet med sin undervisning, beh?vs en viss kunskap om vad olika medier tillf?r f?r v?rde till undervisningen, menar Johanna Karlén, kvalitetschef p? Swedish Edtech Industry. Digitala l?rresurser skiljer sig ?t fr?n analoga, eftersom de, f?rutom att erbjuda olika m?jligheter till interaktion, form, inneh?ll och funktionalitet, ocks? beh?ver fungera i den digitala milj?n man har. Som l?rare beh?ver du st?lla dig ett g?ng fr?gor utifr?n det, n?r du ska v?lja och anv?nda ett digitalt l?romedel eller inneh?ll.Om man inte varit van att arbeta digitalt, ?r det nya fr?gor och dem har vi nu samlat i ett st?d vi hoppas att m?nga ska f? nytta av. I ljuset av erfarenheterna m?nga l?rare nu har av att undervisa p? distans, s? vet vi att man nu f?rbereder sig f?r en ganska os?ker h?st i pandemitider och ?r i full g?ng med att utveckla sina erfarenheter och digitala undervisning. Detta hoppas vi ska vara ett st?d i det f?rberedelsearbetet, avslutar Johanna.

Materialet inneh?ller olika delar f?r att underl?tta f?r l?rare i valet av l?rresurser, bland annat olika fr?gest?llningar och checklistor att utg? fr?n.
  • Vilka teoretiska perspektiv kan du vila p? n?r du v?ljer din l?rresurs?
  • St?d inf?r ink?p av l?rresurs och din digitala milj? (finns ?ven som pdf)
  • Fr?gor att st?lla till din digitala l?rresurs kopplat till din undervisning
  • Checklista f?r att avg?ra hur du kan och f?r anv?nda en it-tj?nst (finns ?ven som pdf)
K?lla: Pressmeddelande fr?n Swedish Edtech Industry, Nu ska det bli l?ttare att v?lja och v?rdera digitala l?romedel och resurser.

fredag 5 juni 2020

Digitala disputationer


Under v?ren har m?nga disputationer f?tt genomf?ras digitalt, oftast i Zoom och en artikel i tidskriften Curie, Digitala disputationer skapar nya m?jligheter, ger flera erfarenheter och tips. Sj?lvklart blir man besviken om man m?ste disputera digitalt; du f?r inte tr?ffa och diskutera med opponenten eller g?sterna och det blir ingen fest efter?t, ?tminstone inga stora festligheter. Men sj?lva disputationen fungerar bra enligt de som intervjuas i artikeln. G?ster som inte hade kunnat ?ka till en fysisk disputation kan delta i st?llet via n?tet. Om man slipper kostnader f?r resor och logi kan man v?lja opponenter fr?n andra sidan v?rlden utan problem.
Det digitala formatet skapar ocks? nya valm?jligheter n?r det g?ller vilka man bjuder in att vara opponent eller vilka som ska ing? i betygskommittén. Mia von Euler menar att man d?rf?r b?r ?verv?ga att ta med sig delar av det digitala formatet till tiden efter coronapandemin.
– Det blir l?ttare att se ut l?mpliga personer till granskningskommittén om de kan delta p? distans. Att slippa resa spar b?de tid och milj?.
?ven efter vi har ?terv?nt till campuset och fysiska tr?ffar s? kommer framtida disputationer att s?ndas via n?tet fram?ver f?r att alla f?r vara med.

torsdag 4 juni 2020

Kommande evenemang

Photo by Julia M Cameron from Pexels
H?r kommer flera tips p? kommande webbinarier och konferenser. Den stora konferensen om e-l?rande och distansutbildning EDEN 2020 ?r helt digital i ?r och det g?r fortfarande bra att registrera dig.

M?ndag 8 juni, 17:00
Developing 21st Century Skills Through Teaching Online: Opportunities and Challenges. Arrangeras av EDEN (European Distance and E-learning Network)

Torsdag 11 juni, 14:00
Covid-19 and changes in learning and teaching.
Arrangeras av EUA (European Universities Association)

18-19 juni
Virtual Mobility for Universities andEuropean University Alliances.
Digitalt seminarium under 2 dagar. Arrangeras av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) och projektet Open Virtual Mobility E+.

22-24 juni
EDEN 2020 Annual conference.
Hela konferensen ?r nu digital med ett stort program f?rel?sningar, workshops, forskningspresentationer och rundabordsamtal. Konferensens tema ?r  Human and artificial intelligence for the society of the future. Inspiring digital education for the next STE(A)M student generation. Mer information och anm?lan p? konferensens webbplats.
蜜汁炖鱿鱼番外篇怀孕,蜜汁炖鱿鱼番外婚后篇,蜜汁炖鱿鱼小说全文免费阅读
homeaboutnewsPartnerscontact
神医嫡女凤粉黛的结局媚婚之嫡女重生全文阅读侯门嫡女苏清漪嫡女连华全文阅读重生之嫡女威武微盘下载
侯门嫡女穿越胎穿宠文嫡女楚晴嫁给谁了残王盛宠 嫡女毒妃沈知中国历史上嫡女重生之嫡女二嫁txt