大唐女法医免费全集观看

Trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 8 n?m 2012, CEMD ti?n hành l?p ?ào t?o Nâng cao N?ng l?c Gi?ng viên Th?c hành cho các gi?ng viên th?c hành kh?i d?ch v? m?t ??t c?a Vietnam Airlines t?i Xí nghi?p...

Ho?t ??ng

?ÀO T?O & PHÁT TRI?N

Các ho?t ??ng ?ào t?o và phát tri?n ???c chú tr?ng vào nâng cao n?ng l?c làm vi?c hi?u qu? c?a ??i ng? lãnh ??o, qu?n lý, và ng??i lao ??ng trong các t? ch?c hi?n ??i c?a th? k? 21. Các ho?t ??ng ?ào t?o và phát tri?n ???c ti?n hành d??i hai hình th?c: (1) Các ch??ng trình theo ch?ng ch? chung, và (2) Các ch??ng trình ???c thi?t k? và th?c hi?n c? th? cho t?ng t? ch?c.

 • Các ch??ng trình theo ch?ng ch? chung:
  • Các ch??ng trình theo ch?ng ch? chung ???c thi?t k? ?? phát tri?n các n?ng l?c và k? n?ng thông qua vi?c h?c t?p trên l?p v?i gi?ng viên và t??ng tác qua l?i v?i h?c viên.
  • Các ch??ng trình ?ào t?o theo ch?ng ch? chung theo ?u?i vi?c phát tri?n các k? n?ng ?ng d?ng phù h?p v?i th?c ti?n và khám phá nh?ng cách th?c sáng t?o ?? ?áp ?ng nh?ng thách th?c to l?n c?a qu?n tr? và lãnh ??o trong môi tr??ng kinh doanh hi?n ??i.
 • Các ch??ng trình thi?t k? riêng cho các công ty, t? ch?c:
  • Các ch??ng trình thi?t k? riêng ???c thi?t k? ?? ?áp ?ng nh?ng nhu c?u c? th? c?a các cá nhân và các t? ch?c,
  • Các ch??ng trình này nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i và d? dàng h?n cho vi?c ??a các ki?n th?c và k? n?ng hi?n ??i vào nh?ng môi tr??ng làm vi?c c? th?,
  • Thông th??ng, các ch??ng trình này g?n li?n v?i các ho?t ??ng nghiên c?u, t? v?n, chúng theo sau các ho?t ??ng t? v?n nh?m th?c hi?n các ý ?? phát tri?n t? ch?c và các cá nhân.

Các ch??ng trình ?ào t?o và phát tri?n c?a CEMD t?p trung vào phát tri?n các k? n?ng và n?ng l?c làm vi?c hi?n ??i c?a các t? ch?c c?a th? k? 21. Các ch??ng trình này ???c phân thành 5 m?ng chính:

 1. Các k? n?ng lãnh ??o và qu?n lý
 2. Các k? n?ng kinh doanh
 3. Qu?n lý Nhân l?c hi?n ??i
 4. Cai qu?n công ty (corporate governance)
 5. N?ng l?c gi?ng d?y cho gi?ng viên ??i h?c và các nhà ?ào t?o

 

K? n?ng lãnh ??o & Qu?n lý

Qu?n lý nhân l?c chuyên nghi?p

 
VNET
C?ng ??ng vì s? tuy?t h?o trong gi?ng d?y (Vietnamese for Excellent Teaching - VNET)là nhóm t?p h?p các gi?ng viên ??i h?c có khát v?ng gi?ng d?y t?t. Nhóm???c hình thành t? sáng ki?n c?a các gi?ng viên tr? c?a ??i h?c Kinh t? TP.HCM tham gia các khóa h?c v? nâng cao n?ng l?c gi?ng d?y c?a CEMD nh?m ?? cùng nhau chia s?, trao ??i, th?o lu?n, và h? tr? l?nnhau ?? phát tri?n n?ng l?c gi?ng d?y c?a m?i cá nhân qua ?ó hoàn thànhs? m?ng thiêng liêng c?a ng??i Gi?ng viên ??i h?c.
 
Hàng tháng, các thành viên VNET t? ch?c các bu?i th?o lu?n và các ho?t ??ng ??u ??n nh?m phát tri?n n?ng l?c t? duy và các k? n?ng c?n thi?t giúp cho m?i thành viên s?ng t?t h?n, gi?ng d?y t?t h?n, và h?nh phúc h?n trong cu?c s?ng và ngh? nghi?p c?a mình. Các bu?i th?o lu?n và trao ??i c?a VNET chú tr?ng vào tìm hi?u nh?ng xu h??ng, quan ?i?m phát tri?n c?a giáo d?c ??i h?c hi?n ??i, phát tri?n các k? n?ng c?n thi?t c?a gi?ng viên ??i h?c, nâng cao n?ng l?c trong vi?c áp d?ng các ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n ??i, và gi?i quy?t các v?n ?? mà các thành viên g?p ph?i trong th?c ti?n gi?ng d?y c?a cá nhân.
T? V?N & CHUY?N GIAO

Các ho?t ??ng T? v?n và Chuy?n giao Ki?n th?c ???c chú tr?ng vào vi?c phát tri?n t? ch?c, phát tri?n qu?n tr?, và phát tri?n kinh doanh.

Các ho?t ??ng t? v?n và Chuy?n giao ki?n th?c chú tr?ng vào vi?c h? tr? và làm d? dàng vi?c ??i m?i, phát tri?n các ??n v?, các ho?t ??ng thông qua ph?i h?p và h?p tác ch?t ch? gi?a ki?n th?c hi?n ??i và m?t s? hi?u bi?t sâu s?c th?c ti?n v?n hành. Ti?p c?n ???c CEMD s? d?ng là T? v?n quá trình (process consulting) trên c? s? ti?p c?n v?i s? tham gia (participative approach).

T? v?n quá trình trên c? s? ti?p c?n v?i s? tham gia ???c s? d?ng vì nh?ng lý do sau:

 • Nhà t? v?n có nh?ng n?ng l?c m?nh v? lý thuy?t, công c?, và ph??ng pháp ?? tìm hi?u, phân tích, h? tr? và làm d? dàng quá trình m?t cách hi?u qu?. Tuy nhiên, nhà t? v?n không th? hi?u sâu s?c các ho?t ??ng c?a t? ch?c b?ng chính các thành viên ??y tâm huy?t, hi?u bi?t v? chuyên môn, các ho?t ??ng kinh doanh và t?n tâm v?i s? phát tri?n c?a ??n v?.
 • Các thành viên c?a ??n v? hi?u các ho?t ??ng c?a mình nh?ng có th? có cái nhìn không khách quan do h? th?ng ho?t ??ng hi?n t?i, ho?c có th? quá chú tr?ng vào nh?ng ho?t ??ng hi?n t?i mà không nhìn t?i nh?ng v?n ?? dài h?n h?n.
 • Do v?y, s? k?t h?p, h?p tác gi?a nhà t? v?n và nh?ng cán b? ch? ch?t c?a ??n v? s? t?o  ra m?t ph?i h?p t?t cho vi?c thu th?p thông tin, phân tích, ch?n ?oán và ?? ra các gi?i pháp m?t cách khách quan có c? s? khoa h?c v?ng ch?c ??ng th?i b?o ??m s? phù h?p v?i th?c t? kinh doanh ?a d?ng, sinh ??ng và linh ho?t c?a ??n v?.

T? v?n quá trình trên c? s? ti?p c?n v?i s? tham gia ??m b?o:

 • Quá trình thu th?p thông tin, phân tích, ch?n ?oán, và ?? ra các gi?i pháp t?n d?ng ???c ý ki?n, kinh nghi?m, hi?u bi?t c?a m?i ng??i, cho phép có ???c nh?ng cái nhìn toàn di?n, h? th?ng v? ho?t ??ng.
 • S? tham gia c?a các thành viên s? b?o ??m nh?ng phân tích, ch?n ?oán, và ?? ra các gi?i pháp ???c th?c hi?n là công b?ng, toàn di?n, và sát th?c v?i th?c t? sinh ??ng và ?a d?ng c?a công ty có s? m? r?ng quy?n t? ch? cao cho các ??n v? thành viên và ng??i lao ??ng.
 • Ti?p c?n v?i s? tham gia còn làm cho nh?ng ng??i tham gia có trách nhi?m trong quá trình, b?o ??m h? hi?u nh?ng v?n ?? và gi?i pháp ???c ?? ra và th?c hi?n nó vì ?ó là gi?i pháp do chính h? ?? ra. Khi m?i ng??i hi?u v?n ?? và gi?i pháp và nh?ng c? s? ?? ?? ra nó thì h? s? th?c hi?n nó m?t cách hi?u qu?. Vì th? ti?p c?n v?i s? tham gia mang l?i hi?u qu? r?t l?n trong vi?c truy?n ??t gi?i pháp t?i t?t c? các c?p. Tránh ???c vi?c ph?i tuyên truy?n, gi?i thích theo ti?p c?n t? trên xu?ng truy?n th?ng trong vi?c th?c hiên các quy?t ??nh ???c ?? ra.
 • Quan tr?ng h?n, vi?c ??i m?i và phát tri?n các ho?t ??ng không ph?i là vi?c làm m?t l?n r?i xong, mà là m?t nhi?m v? th??ng xuyên, liên t?c trong quá trình phát tri?n. Vì th?, phát tri?n n?ng l?c thu th?p thông tin, phân tích, ch?n ?oán, và phát tri?n các gi?i pháp, và phát tri?n t? duy chi?n l??c cho t?t c? các nhân v?t ch? ch?t c?a t? ch?c là m?t vi?c làm c?n thi?t. Ti?p c?n quá trình ??a trên s? tham gia mang l?i l?i ích này. ?i?u này có ngh?a là khi nh?ng n?ng l?c này ???c phát tri?n, t? ch?c s? gi?m ?i nh?ng ph? thu?c vào s? t? v?n t? bên ngoài cho nh?ng ho?t ??ng t??ng t? trong t??ng lai c?a mình.
NGHIÊN C?U & TRAO ??I

Nghiên c?u và Trao ??i:Ti?n hành và tham gia các nghiên c?u trong l?nh v?c qu?n lý và lãnh??o, t? ch?c và tham gia các h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c và xu?t b?n cáccông trình nghiên c?u.

 • Tích c?c ch? ??ng t? ch?c và tham gia các d? án nghiên c?u trong l?nh v?c qu?n tr? kinh doanh và giáo d?c, ?ào t?o qu?n tr? kinh doanh.
 • H?p tác th?c hi?n các nghiên c?u trong l?nh v?c qu?n tr? kinh doanh và giáo d?c qu?n tr?.
 • T? ch?c các h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c ?? chia s?, ph? bi?n và chuy?n giao ki?n th?c trong l?nh v?c qu?n tr? kinh doanh và giáo d?c qu?n tr?.
 • Công b?, và xu?t b?n các công trình và k?t qu? nghiên c?u.

Home page